ทำไมจึงห้ามขายของลดราคา

ทำไมจึงห้ามขายลดราคา และขายเงินเชื่อ หรือเงินผ่อน หรือห้ามวางโชว์สินค้าไม่ว่าแบบตั้งร้านหรือบน Marketplace โดยปกติของการค้าขายในสังคมไทยมักจะเป็นไปในลักษณะที่สามารถต่อรองราคาได้ ยิ่งถ้าหากเป็นการซื้อขาย ในระหว่างเพื่อนฝูงหรือญาติมิตรด้วยแล้ว บางครั้งผู้ขายยอมขายในราคาต้นทุนเลยทีเดียว เนื่องจากไม่กล้าเอากำไร แต่ถ้าหากเป็นการซื้อขายในธุรกิจขายตรงระบบเครือข่าย

เรามีกฎจรรยาบรรณอย่างชัดเจนว่าห้ามขายลดราคาหรือขายเงินเชื่อหรือเงินผ่อน ซึ่งหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีกฎข้อห้ามดังกล่าว กฏข้อนี้มีความสำคัญต่อความสำเร็จของผู้จำหน่ายเป็นอย่างมากเนื่องจากหากใครละเมิดกฎข้อนี้แล้ว ก็ไม่อาจจะประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ เหตุผลที่ต้องห้ามการขายลดราคาและการขายเงินเชื่อหรือเงินผ่อนก็คือ

  1. หากนักธุรกิจขายลดราคาแล้วก็จะไม่มีรายได้ทั้งทั้งที่ต้องมีรายจ่ายในการทำธุรกิจเช่นค่าเดินทางค่าอาหาร ค่าบัตรงานประชุมต่างๆค่าจัดส่งสินค้าตรงให้กับลูกค้าของตัวเองหรือนักธุรกิจในสายงานของตัวเองหรือหากขายเงินเชื่อหรือเงินผ่อนก็มักจะไม่สามารถเก็บเงินได้ครบถ้วนทำให้ธุรกิจขาดทุนได้และกลายสภาพจากการเป็นนักธุรกิจร่วมกันเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้สุดท้ายมีข้อขัดแย้งโกรธกันและทะเลาะกันในที่สุด
  2. การขายลดหรือเสนอที่จะลดราคาขายเชื่อหรือขายผ่อนเป็นการตัดโอกาสของ นักธุรกิจรายอื่นทำให้เขาไม่อาจจำหน่ายสินค้าได้ทั้งทั้งที่เค้าอาจจะมีความจำเป็นต้องอาศัยกำไรที่ได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในการเลี้ยงดูครอบครัว
  3. เป็นการตัดโอกาสของผู้บริโภคที่จะได้เข้ามาเป็นนักธุรกิจเนื่องจากไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องสมัครเป็นนักธุรกิจหรือทำเป็นธุรกิจเนื่องจากสามารถซื้อสินค้าในราคาถูกจากนักธุรกิจที่ทำผิดกฏจรรยาบรรณ = ตัดโอกาสในการขยายธุรกิจทั้งระบบเกิดความเสียหายทั้งส่วนตัวส่วนรวม
  4. เป็นการทำลายองค์กรธุรกิจของตนเองเนื่องจากนักธุรกิจในองค์กรก็จะทำตามอย่างในที่สุดก็จะไม่สามารถสร้างรายได้จากธุรกิจและก็จะเกิดความล้มเหลวองค์กรยังไม่เติบโตทำลายทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
  5. เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันเพราะนักธุรกิจบางรายอาจมีเงินทุนหรือมีรายได้มากย่อมสามารถ
  6. ขายตัดราคาได้เพราะไม่จำเป็นต้องอาศัยกำไรจากการจำหน่ายโดยมุ่งหวังที่จะสร้างยอดขายในปริมาณมากๆ เท่านั้นเพราะฉะนั้นนักธุรกิจที่มีเงินทุนหรือมีรายได้น้อยยอมเสียเปรียบและไม่สามารถทำธุรกิจได้
  7. การวางโชว์สินค้าทำให้ผู้ที่มีร้านค้าได้เปรียบเพราะสามารถดึงลูกค้าเข้าร้านได้โดยไม่ต้องออกไปจำหน่ายด้วยตัวเองและยังเป็นการผิดหลักการของธุรกิจเครือข่ายจึงห้ามวางโชว์สินค้าเพื่อมีให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน รวมไปถึงการวางสินค้าบนออนไลน์การยิ่งแอดโฆษณาการทำเว็บไซต์ซึ่งเป็นช่องทางในการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนที่มีเงิน มากกับคนที่มีเงินน้อยดังนั้นความสวยงามและโอกาสทางธุรกิจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *